ช่วงนี้ต้องไปเกี่ยวข้องกับการทำแผนตั้งบริษัทใหม่ เลยต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าตั้งบริษัทใหม่ต้องทำอะไรบ้าง ไหนๆก็หาแล้ว เจออะไรก็เอามาจดไว้ที่นี่ละกัน ขั้นตอนการตั้งบริษัทใหม่จะต้องทำหลายอย่างเลย แล้วก็ต้องใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ แต่เดี๋ยวนี้เค้ามีตั้งบริษัทผ่าน Internet กันได้แล้วด้วย ก็คงจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นบ้าง

โดยรวมๆจะตั้งบริษัทใหม่ต้องทำสิ่งเหล่านี้คือ

 • จองชื่อนิติบุคคล คือชื่อบริษัทเรานี่เอง ซึ่งจะไปซ้ำกับคนอื่นไม่ได้ แล้วก็มีคำต้องห้ามที่ไม่ให้ใช้ เวลาจะตั้งบริษัทเลยต้องไปตรวจชื่อก่อนว่าชื่อที่อยากได้ คนอื่นเค้าเอาไปรึยัง
 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ อันนี้คือเอกสารที่ผู้เริ่มก่อตั้งแสดงความประสงค์ว่าจะตั้งบริษัทขึ้นตามกฎหมาย ก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลเกือบสิบรายการที่ต้องเตรียม เช่นทุนจดทะเบียน ชื่อผู้ก่อตั้ง วัตถุประสงค์
 • จดทะเบียนบริษัท พอทำอย่างอื่นๆครบแล้ว ก็ทำการจดทะเบียนบริษัทต่อ ซึ่งเป็นขั้นตอนการยื่นหนังสือซะเป็นส่วนใหญ่โดยใช้เอกสารจากขั้นตอนแรก เอกสารหลักๆที่ต้องจัดทำคือ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆตามกฎหมาย 6 หมวดคือ
  • หมวดที่ 1 เป็นบททั่วไป
  • หมวดที่ 2 กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ หุ้นและผู้ถือหุ้น
  • หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องของกรรมการบริษัท
  • หมวดที่ 4 เป็นเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หมวดที่ 5 เป็นเรื่องของงบดุลของบริษัท
  • หมวดที่ 6 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเงินปันผล และเงินสำรอง

แผนภูมิการตั้งบริษัท

จากขั้นตอนเหล่านี้ จึงมีข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดตั้งบริษัทคือ

 1. ชื่อบริษัท
 2. ที่ตั้งสนง.ใหญ่
 3. วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
 4. ทุนจดทะเบียน แบ่งเป็นหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
 5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจํานวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
 6. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติของพยาน 2 คน
 7. อากรแสตมป์ 200 บาท
 8. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 9. จำนวนทุน ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อย 25%
 10. ชื่อ ทีอยู่ อายุ ของกรรมการ
 11. รายชื่อ หรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อ

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง

แบ่งเป็นสองส่วนคือ ค่าธรรมเนียม กับค่าดำเนินการ

 • ค่าธรรมเนียม : เริ่มต้นที่ 5,500 บาทสำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท หลังจากนั้นก็เสีย 550 บาทต่อทุกๆ 1 แสนบาทที่เพิ่มขึ้น
 • ค่าดำเนินการ : ถ้้าไปจ้างบริษัทที่รับจ้างให้ช่วยดำเนินการให้จะเสียค่าดำเนินการประมาณ 4-5 พันบาท แล้วแต่ผู้รับจ้าง

อ้างอิง :